Uw partner in alles voor kantoor!

Klantenservice  0523 - 26 55 34

Whatsapp met ons Whatsapp  met ons

Bekend van RTL Z

Algemene voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden van ondernemers in de kantoorvakhandel, aangesloten bij de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid “Novaka Organisatie Kantoorvakhandel”, gevestigd te Amsterdam. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Amsterdam onder nummer 47/2014 en bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 4053827.

 

 

 

1. Algemeen

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle Overeenkomsten met betrekking tot de verkoop en levering van Producten door Leverancier.

1.2. Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts Schriftelijk worden afgeweken.

1.3. Eventueel overeengekomen van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen geven de Klant geen recht op toepassing van die bepalingen bij andere Overeenkomsten.

1.4. Deze Algemene Voorwaarden zijn opgebouwd uit drie hoofdstukken. De bepalingen uit hoofdstuk I zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Leverancier en Klant. De bepalingen uit hoofdstuk II zijn aanvullend van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Leverancier en Consument. De bepalingen uit hoofdstuk III zijn aanvullend van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Leverancier en Onderneming.

1.5. Indien op grond van eventuele nietigheid, de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, blijven de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht en heeft in plaats van de ongeldige bepaling een bepaling te gelden die de bedoeling van partijen het meest benadert.

 

 

2. Definities

2.1. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

2.2. Consument: natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

2.3. Intellectuele Eigendom: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten.

2.4. Klant: de Consument of Onderneming die met Leverancier een Overeenkomst sluit of wenst te sluiten.

2.5. Leverancier: een bij Novaka aangesloten onderneming, alsmede ondernemingen die van Novaka toestemming hebben gekregen tot gebruik van deze Algemene Voorwaarden.

2.6. Novaka: de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid “Novaka Organisatie Kantoorvakhandel”, gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 4053827.

2.7. Onderneming: rechtspersoon of natuurlijk persoon, niet zijnde een Consument.

2.8. Overeenkomst: overeenkomst strekkende tot de levering van de Producten door Leverancier aan de Klant.

2.9. Producten: de producten en diensten die door Leverancier worden aangeboden.

2.10. Persoonsgegevens: persoonsgegevens zoals gedefinieerd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

2.11. Schriftelijk: op schrift, per e-mail of per fax.

2.12. Website: de door Leverancier geëxploiteerde website(s).

 

 

3. Aanbiedingen/totstandkoming overeenkomst

3.1. Elke aanbieding van de Leverancier is vrijblijvend en dient als één geheel te worden beschouwd, tenzij hiervan uitdrukkelijk Schriftelijk is afgeweken.

3.2. Indien de Klant een opdracht plaatst, komt de Overeenkomst eerst tot stand doordat de Leverancier deze Schriftelijk aanvaardt, dan wel een begin met de uitvoering daarvan maakt.

3.3. Al dan niet in catalogi of de Website getoonde of verstrekte monsters of modellen gelden slechts ter aanduiding, zonder dat de verschuldigde zaak daaraan behoeft te beantwoorden. Indien bij een Overeenkomst met een Consument de verschuldigde zaak niet blijkt te beantwoorden aan de getoonde of verstrekte monsters, heeft de Consument het recht de Overeenkomst te ontbinden.

3.4. De Leverancier is niet gehouden tot nalevering van eenmaal geleverde Producten, indien deze Producten uit de productie of het verkoopprogramma van de Leverancier zijn genomen.

3.5. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn de administratieve gegevens van de Leverancier  beslissend en bindend voor de inhoud van de overeenkomst en dienen deze gegevens als bewijs van de overeenkomst.

3.6. De Klant garandeert dat de door hem in de aanvraag of bestelling aan de Leverancier opgegeven informatie juist en volledig is.

3.7. De Leverancier heeft te allen tijde het recht om een bestelling vooraf te verifiëren of deze zonder opgave van redenen te weigeren, hetgeen de Klant door de Leverancier zo spoedig mogelijk zal worden meegedeeld.

3.8. Bij Overeenkomsten met Ondernemingen die via de Website worden gesloten, zijn de artikelen 6:227b lid 1 BW en 6:227c BW niet van toepassing.

 

 

4. Prijzen

4.1. Alle prijzen voor Overeenkomsten met Ondernemingen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en eventuele andere heffingen van overheidswege opgelegd ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

4.2. Alle prijzen voor Overeenkomsten met Consumenten zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en eventuele andere heffingen van overheidswege opgelegd ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

4.3. Alle prijzen en tarieven van Leverancier zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten.

4.4. Bij overeenkomsten met Ondernemingen zijn montage- of installatiewerkzaamheden en voorzieningen, evenals eventuele bezorgkosten, voor rekening van de Klant en deze worden separaat doorberekend tegen de gebruikelijke tarieven. Bij Overeenkomsten met Consumenten zijn dergelijke kosten slechts voor rekening van de Klant indien deze vooraf uitdrukkelijk zijn overeengekomen en de prijzen vooraf uitdrukkelijk zijn gespecificeerd.

4.5. Wijzigingen in inkoopprijzen, loon- en materiaalkosten, sociale- en overheidslasten, vrachtkosten, verzekeringspremies en andere kosten, die betrekking hebben op de overeengekomen prestatie geven de Leverancier het recht de prijs te wijzigen. Wijzigt de Leverancier de prijs binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst dan heeft de Klant het recht de overeenkomst op die grond te ontbinden.

 

 

 

 

5. Levering

5.1. Levering vindt plaats af magazijn/Leverancier, tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen.

5.2. Alle door de Leverancier genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan de Leverancier bekend waren. De overeengekomen levertijd geldt nimmer als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering dient de Klant de Leverancier Schriftelijk in gebreke te stellen en hem een redelijke termijn te gunnen om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.

5.3. Bij met Consumenten gesloten Overeenkomsten geldt, bij gebreke van een andersluidende afspraak,  een levertermijn van 30 dagen. Overschrijding van deze levertermijn geeft de Klant (Consument) het recht de Overeenkomst te ontbinden. Leverancier is in dat geval niet schadeplichtig.

5.4. De Leverancier is gerechtigd verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is de Leverancier gerechtigd aan Ondernemingen elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

 

 

6. Gebreken, klachttermijnen en garantie

6.1. De Klant dient de geleverde Producten bij aflevering te onderzoeken. Hierbij dient de Klant na te gaan of het geleverde aan de Overeenkomst beantwoordt, te weten:

a. of de juiste zaken zijn geleverd;

b. of de geleverde zaken wat de hoeveelheid en aantal betreft overeenstemmen met het overeengekomene;

c. of de geleverde zaken voldoen aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

6.2. De Klant die Consument is dient gebreken binnen bekwame tijd na ontdekking of nadat het gebrek redelijkerwijze ontdekt had kunnen worden, doch uiterlijk binnen een jaar, Schriftelijk en gemotiveerd en onder vermelding van de factuurgegevens te melden aan de Leverancier. De vorige zin is van overeenkomstige toepassing op de Klant die Onderneming is, met dien verstande dat de betreffende termijn 30 dagen bedraagt.

6.3. De Klant die Onderneming is dient klachten over facturen binnen 30 dagen na factuurdatum Schriftelijk te melden aan de Leverancier.

6.4. Indien de Klant geen melding maakt van gebreken of klachten binnen de genoemde termijnen, wordt zijn klacht niet in behandeling genomen en vervallen zijn rechten

6.5. Bij Overeenkomsten met Ondernemingen vervallen alle vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat de afgeleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, door verloop van één jaar na aflevering.

6.6. Bij Overeenkomsten met Consumenten vervallen alle vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat de afgeleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, door verloop van twee jaren nadat het gebrek overeenkomstig de voorgaande leden aan Leverancier is gemeld.

6.7. Elke aanspraak van de Klant ter zake van geleverde Producten vervalt bovendien, indien:

a. de Producten niet (meer) te identificeren zijn als zijnde afkomstig van Leverancier;

b. de gebreken (mede) het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig(e) en/of onjuist(e) behandeling, gebruik en/of opslag of onderhoud van de Producten;

c. Leverancier niet terstond door de Klant in de gelegenheid is gesteld de reclames te onderzoeken en haar verplichtingen na te komen;

d. de Klant niet, niet-tijdig of niet behoorlijk heeft voldaan aan de nakoming van enige op hem rustende verplichting.

6.8. Indien is aangetoond dat de Producten niet aan de Overeenkomst beantwoorden, heeft Leverancier de keuze hetzij de desbetreffende Producten tegen retournering daarvan te herstellen, hetzij te vervangen door nieuwe Producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Op deze nieuwe levering zijn deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.

 

 

7. Betaling en facturering

 

 

 

7.1. Tenzij anders overeengekomen, dienen facturen van Leverancier binnen 30 dagen na leverdatum te worden ingediend. Bij bestelling via de Website vindt deze betaling plaats door middel van een online betaalopdracht op de wijze zoals deze op de Website wordt aangeboden op het moment van betaling, tenzij anders overeengekomen. Bij bestellingen anders dan via de Website vindt deze betaling plaats door middel van een bankoverschrijving, tenzij anders overeengekomen.

 

7.2. Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. In dat geval kan Leverancier overgaan tot het nemen van incassomaatregelen. De volledige gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen dan voor rekening van de opdrachtgever.

 

 

 

 

 

8. Aansprakelijkheid

 

8.1. Behoudens in geval van opzet en grove schuld, is Leverancier op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan ​​als gevolg van de door hem geleverde Producten en / of enige tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst of schending van enige andere verplichting jegens Afnemer. Verder is Leverancier, behoudens opzet en grove schuld, op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van de onjuistheid en / of onvolledigheid en / of onrechtmatigheid van de inhoud van de Website of enige andere (reclame) uiting van de Leverancier, het (onjuist) gebruik van de Website of andere uitingen van de Leverancier (zoals bestelformulieren) door de Klant en het verstrekken van onjuiste informatie door de Klant.

 

8.2. Schade als bedoeld in lid 1 van dit artikel, die naar het oordeel van Afnemer te wijten is aan opzet of grove schuld van Leverancier, dient zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen dertig (30) dagen te worden gemeld. dagen na het ontstaan ​​daarvan. gerapporteerd aan de Leverancier. Schade die niet binnen die termijn aan leverancier is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij cliënt kan aantonen dat hij de schade redelijkerwijs niet eerder had kunnen melden.

 

8.3. Indien - ondanks het bepaalde in artikel 8.1 - toch op enig moment aansprakelijkheid van leverancier ontstaat, is deze beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat leverancier in rekening heeft gebracht.

 

8,4. Iedere aanspraak op betaling van een bedongen boete of op vergoeding van schade vervalt door het verstrijken van één jaar na de gebeurtenis, waardoor de boete opeisbaar is geworden of de schade is veroorzaakt, tenzij binnen de genoemde termijn een rechtsvordering is ontstaan. .

 

8.5. Opdrachtgever, die een Onderneming is, vrijwaart Leverancier voor alle schade die Leverancier mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden met betrekking tot de door Leverancier geleverde zaken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Overmacht

 

9.1. Onder overmacht wordt verstaan ​​omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet aan Leverancier kunnen worden toegerekend. Indien en voor zover deze omstandigheden nakoming onmogelijk maken of nakoming onredelijk bemoeilijken, worden daaronder mede begrepen: stakingen bij toeleveranciers van leverancier, stakingen bij het bedrijf van leverancier, een algemeen gebrek aan het noodzakelijke voor de totstandkoming van de overeengekomen prestatie. goederen of diensten, onvoorzienbare vertraging bij leveranciers of andere derden waarvan de leverancier afhankelijk is, algemene transportproblemen, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in- en uitvoerverboden.

 

9.2. Indien de overmacht langer duurt dan drie maanden zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Leverancier is in dat geval niet tot enige schadevergoeding gehouden.

 

 

 

 

 

10. Intellectuele eigendom

 

10.1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de (advertentie) uitingen van Leverancier, waaronder de Website, berusten bij Leverancier.

 

10.2. De Klant en (andere) gebruikers van de Website erkennen deze rechten en garanderen dat zij zich zullen onthouden van elke inbreuk daarop, inclusief het maken van kopieën van de Website anders dan technische kopieën die nodig zijn voor het gebruik van de Website (laden en beeldvorming).

 

10.3. De Website bevat hyperlinks naar andere websites die door derden worden onderhouden. De leverancier heeft geen enkele invloed op de informatie op deze websites en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade op enigerlei wijze ontstaan ​​door het gebruik van deze websites.

 

10.4. Leverancier is niet verantwoordelijk voor foto's, beschrijvingen en ander informatiemateriaal op de Website en in haar overige (advertentie) uitingen die zijn afgegeven door derden.

 

10.5. Leverancier spant zich in om ervoor te zorgen dat de door hem geleverde zaken geen inbreuk maken op enig recht van enig intellectueel eigendom van derden, maar kan dit niet garanderen. Mocht wettelijk vast komen te staan ​​dat een door de Leverancier geleverd artikel inbreuk maakt op enig recht op Intellectuele Eigendom van een derde, dan zal de Leverancier, naar eigen keuze, het betreffende artikel vervangen door een artikel dat geen inbreuk maakt op

Laatst bekeken